Wij zijn verhuisd naar Nassaustraat 37-41, 2000 Antwerpen. Tevens is ons nieuwe bankrekening nummer BE75 0689 4481 1551. Meer informatie vindt u hier

Nous avons déménagé à Nassaustraat 37-41, 2000 Anvers. En outre, notre nouveau numéro de compte bancaire est BE75 0689 4481 1551. Vous trouverez de plus amples informations ici

Minnelijke incasso

Ons doel? Een betalingsachterstand van uw klant omzetten in een betaling. Om dat te bereiken, kiezen we voor een unieke methode gebaseerd op het verkrijgen van vertrouwen en het voorkomen van onnodige kosten.

Flanderijn neemt uw zaak in behandeling en zet zich in voor een geslaagde incasso. Dit doen we in drie stappen.

  1. We benaderen de schuldenaar (schriftelijk en telefonisch en waar nodig persoonlijk). Onze uitgangspunten hierbij zijn respect voor uw klant zodat de relatie tussen u en uw klant onaangetast blijft.
     
  2. We berekenen de schadevergoeding aan de schuldenaar, evenals de wettelijke rente (over de hoofdsom) conform uw Algemene Voorwaarden.
     
  3. We sturen u een eindafrekening wanneer wij erin slagen de vordering in de minnelijke fase te incasseren of adviseren u over het vervolg. Zodra wij in deze minnelijke fase het bedrag van de schuldenaar hebben ontvangen, wikkelen wij het dossier conform onze afspraken voor u af.

Betaalt uw klant niet? Dan neemt Flanderijn Incasso ook het hele gerechtelijke traject voor u waar.

Top 3 veelgestelde vragen

De minnelijke incassoprocedure is een traject waain wij uw klant schriftelijk, telefonisch en waar nodig met een persoonlijk bezoek benaderen. Doelstelling van minnelijke incasso is de betaling van uw vordering, of ineens, of via een betalingsregeling zonder onnodige kosten.

Bij volledige inning van uw factuur, de buitengerechtelijke kosten en eventuele overige proceskosten e.d. brengen wij aan u geen kosten in rekening. Er worden pas dossierkosten aan u doorberekend op het moment dat de vordering in de minnelijke fase niet kan worden geïncasseerd. Maar uiteraard doen wij er alles aan om de vordering zo snel mogelijk te innen, zodat er geen onnodige kosten worden gemaakt.

Uw vordering wordt in behandeling genomen op basis van onze algemene voorwaarden. Hierin wordt verwezen naar het Reglement Tarieven. In het Reglement tarieven vindt u een overzicht van de tarieven die door Flanderijn worden gehanteerd. Om het verloop van het dossier voor de opdrachtgever inzichtelijk te houden, wordt er onderscheid gemaakt tussen de verschillende trajecten van dienstverlening.

Lees meer over incassokosten.

Allereerst dient u uw klant in gebreke te stellen door een herinnering te sturen. Hiermee wijst u uw klant op zijn of haar betalingsverplichtingen die niet zijn nagekomen. Verder biedt u deze persoon de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn de betalingsverplichtingen na te komen. Gebruik onze voorbeeldbrief van een ingebrekestelling om uw klant aan te schrijven.

Het is van belang dat deze brief voldoet aan de onderstaande vereisten:

  • Vermelding van een betalingstermijn van 14 dagen.
  • Vermelding van het exacte bedrag dat na het verstrijken van deze 14 dagen aan incassokosten in rekening wordt gebracht. 

Gebruik onze voorbeeldbrief om uw klant aan te schrijven. We bieden een voorbeeldbrief aan: 

Als uw klant nog steeds niet betaalt na de minnelijke incasso, kunnen wij in samenspraak met u een gerechtelijke incassoprocedure starten. De gerechtelijke fase begint met het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder. In deze procedure verzoeken wij de rechter uw klant tot betaling van de vordering te veroordelen. Met de uitspraak kunnen wij betaling afdwingen, bijvoorbeeld door beslaglegging op het inkomen of andere vermogensbestanddelen.

De gerechtsdeurwaarder kan beslag leggen op een bankrekening, inkomen (salaris/uitkering), toeslag van de Belastingdienst, teruggave van de Belastingdienst, inboedel, auto, woning en onroerende zaken.  Verder kan een gerechtsdeurwaarder ook een woning/pand ontruimen en energie afsluiten.

Contact

Wilt u een onbetaalde vordering alsnog betaald krijgen? Wij gaan graag aan de slag om u te helpen om die vordering alsnog te innen bij de schuldenaar. Bekijk hier de mogelijkheden waarop u contact met ons kunt opnemen.

Meer contact