Wij zijn verhuisd naar Nassaustraat 37-41, 2000 Antwerpen. Tevens is ons nieuwe bankrekening nummer BE75 0689 4481 1551. Meer informatie vindt u hier

Nous avons déménagé à Nassaustraat 37-41, 2000 Anvers. En outre, notre nouveau numéro de compte bancaire est BE75 0689 4481 1551. Vous trouverez de plus amples informations ici

Pre-incasso

Flanderijn Incasso helpt u om de juiste maatregelen te nemen en om moeilijk te innen vorderingen en incassotrajecten te minimaliseren. Met pre-incasso geeft u uw klant nog eenmaal de mogelijkheid de vordering te voldoen zonder extra kosten. Hierdoor is de kans groot dat de zakelijke relatie in stand blijft.

Over preventie

Bij incasso denkt men al snel aan dreigende brieven en andere pressiemiddelen om een schuldenaar tot betaling te dwingen. Er is echter ook een positieve benadering mogelijk. Onder preventie worden de maatregelen verstaan die u kunt nemen om het aantal moeilijk te innen vorderingen en incassotrajecten in uw bedrijf te minimaliseren.

Gewenst betaalgedrag kan worden aangeleerd. Uit onderzoek blijkt dat klanten vaak verschillend betaalgedrag vertonen bij verschillende crediteuren. De snelheid waarmee zij hun facturen voldoen heeft veel te maken met uw snelheid en zorgvuldigheid wat betreft het facturering- en herinneringstraject. Signalen afgeven dat u een actief debiteurenbeheer voert, al dan niet door onze naam of ons logo op uw herinneringen te gebruiken, maakt vaak al verschil.

Advies

Wij geven u advies dat helpt om de juiste signalen af te geven met een actief debiteuren­beheer. Denk bijvoorbeeld aan het direct aanschrijven indien de betalings­termijn is verlopen. Let hierbij op dat u op een juiste manier aanschrijft voor de kosten. Benut daarvoor als klant gerust onze naam: het geeft uw herinneringen merkbaar meer effect.

Download voorbeeldbrieven

Credit checks

Een andere manier om het risico op slecht betalende debiteuren aanzienlijk te verkleinen zijn Credit Checks. Voordat u een nieuwe klant of bestelling accepteert, wil u graag het betalings­risico inschatten. Actuele en volledige informatie is hierbij essentieel. Zo beperkt u uw financiële risico’s.
 

Meer over Credit Checks  

Top 3 veelgestelde vragen

Allereerst dient u uw klant in gebreke te stellen door een herinnering te sturen. Hiermee wijst u uw klant op zijn of haar betalingsverplichtingen die niet zijn nagekomen. Verder biedt u deze persoon de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn de betalingsverplichtingen na te komen. Gebruik onze voorbeeldbrief van een ingebrekestelling om uw klant aan te schrijven.

Het is van belang dat deze brief voldoet aan de onderstaande vereisten:

  • Vermelding van een betalingstermijn van 14 dagen.
  • Vermelding van het exacte bedrag dat na het verstrijken van deze 14 dagen aan incassokosten in rekening wordt gebracht. 

Gebruik onze voorbeeldbrief om uw klant aan te schrijven. We bieden een voorbeeldbrief aan: 

De minnelijke incassoprocedure is een traject waain wij uw klant schriftelijk, telefonisch en waar nodig met een persoonlijk bezoek benaderen. Doelstelling van minnelijke incasso is de betaling van uw vordering, of ineens, of via een betalingsregeling zonder onnodige kosten.

Bij volledige inning van uw factuur, de buitengerechtelijke kosten en eventuele overige proceskosten e.d. brengen wij aan u geen kosten in rekening. Er worden pas dossierkosten aan u doorberekend op het moment dat de vordering in de minnelijke fase niet kan worden geïncasseerd. Maar uiteraard doen wij er alles aan om de vordering zo snel mogelijk te innen, zodat er geen onnodige kosten worden gemaakt.

Uw vordering wordt in behandeling genomen op basis van onze algemene voorwaarden. Hierin wordt verwezen naar het Reglement Tarieven. In het Reglement tarieven vindt u een overzicht van de tarieven die door Flanderijn worden gehanteerd. Om het verloop van het dossier voor de opdrachtgever inzichtelijk te houden, wordt er onderscheid gemaakt tussen de verschillende trajecten van dienstverlening.

Lees meer over incassokosten.

Als uw klant nog steeds niet betaalt na de minnelijke incasso, kunnen wij in samenspraak met u een gerechtelijke incassoprocedure starten. De gerechtelijke fase begint met het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder. In deze procedure verzoeken wij de rechter uw klant tot betaling van de vordering te veroordelen. Met de uitspraak kunnen wij betaling afdwingen, bijvoorbeeld door beslaglegging op het inkomen of andere vermogensbestanddelen.

De gerechtsdeurwaarder kan beslag leggen op een bankrekening, inkomen (salaris/uitkering), toeslag van de Belastingdienst, teruggave van de Belastingdienst, inboedel, auto, woning en onroerende zaken.  Verder kan een gerechtsdeurwaarder ook een woning/pand ontruimen en energie afsluiten.

Contact

Wilt u een onbetaalde vordering alsnog betaald krijgen? Wij gaan graag aan de slag om u te helpen om die vordering alsnog te innen bij de schuldenaar. Bekijk hier de mogelijkheden waarop u contact met ons kunt opnemen.

Meer contact