Veelgestelde vragen

Bekijk de antwoorden op de veelgestelde vragen aan Flanderijn Incasso. Misschien staat het antwoord op uw vraag op deze pagina. Zo niet, neem dan contact met ons op.

Voor klanten van Flanderijn Incasso is er een klanten­portaal beschikbaar waarop u kunt inloggen. U kunt uw vorderingen indienen en de status ervan bekijken via dit portaal.

  • Real time inzicht in het dossier
  • Overzicht van correspondentie met debiteur
  • U kunt ontvangsten melden

Bent u al opdrachtgever bij Flanderijn Incasso? Vul dan dit formulier in. Bent u nog geen opdrachtgever bij ons? Neem contact op met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Bel ons op 03 289 1490 of stuur een e-mail naar info@flanderijn.be.

Zodra wij uw incasso-opdracht hebben ontvangen, controleren wij de gegevens die u via het formulier hebt ingevuld. Binnen twee werkdagen nemen wij contact met u op of we uw incasso-opdracht in behandeling kunnen nemen. Bij akkoord ontvangt u een bevestiging per e-mail en starten we direct met het incassotraject. Daarna krijgt u uw persoonlijke inloggegevens waarmee u het dossier real time kunt volgen. In dit inlogportaal kunt u verder het dossier inzien en kunt u betalingsmutaties doorgeven.

In principe dient u steeds een voorafgaande ingebrekestelling te versturen vooraleer u zich kan beroepen op de wanprestatie van uw klant. Het doel van zo’n ingebrekestelling is namelijk om uw intenties duidelijk te maken en hieromtrent alle twijfels weg te nemen bij uw klant. Lees meer over de ingebrekestelling op deze pagina.

Wat betreft de vorm van de ingebrekestelling stelt het Burgerlijk Wetboek dat men hiervoor een deurwaardersexploot of andere gelijkgestelde akten dient te gebruiken. De praktijk heeft deze regel aanzienlijk versoepelt en thans volstaat, in het geval van een wanbetaling, een gewone of aangetekende brief.

Inzake de inhoud is het voldoende dat u duidelijk en ondubbelzinnig uw wil te kennen geeft. M.a.w., het moet voor uw klant duidelijk zijn dat u een betaling verwacht, welk bedrag er dient te worden voldaan, wat de termijn hiervoor is en wat de gevolgen van een eventuele wanbetaling zijn. Het woord “ingebrekestelling” dient trouwens niet te worden vermeld op de brief om het te kwalificeren als een ingebrekestelling. Hier vindt u een voorbeeld van een ingebrekestelling terug.

Allereerst dient u uw klant in gebreke te stellen door een herinnering te sturen. Hiermee wijst u uw klant op zijn of haar betalingsverplichtingen die niet zijn nagekomen. Verder biedt u deze persoon de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn de betalingsverplichtingen na te komen. Gebruik onze voorbeeldbrief van een ingebrekestelling om uw klant aan te schrijven.

Het is van belang dat deze brief voldoet aan de onderstaande vereisten:

  • Vermelding van een betalingstermijn van 14 dagen.
  • Vermelding van het exacte bedrag dat na het verstrijken van deze 14 dagen aan incassokosten in rekening wordt gebracht. 

Gebruik onze voorbeeldbrief om uw klant aan te schrijven. We bieden een voorbeeldbrief aan: 

De minnelijke incassoprocedure is een traject waain wij uw klant schriftelijk, telefonisch en waar nodig met een persoonlijk bezoek benaderen. Doelstelling van minnelijke incasso is de betaling van uw vordering, of ineens, of via een betalingsregeling zonder onnodige kosten.

Bij volledige inning van uw factuur, de buitengerechtelijke kosten en eventuele overige proceskosten e.d. brengen wij aan u geen kosten in rekening. Er worden pas dossierkosten aan u doorberekend op het moment dat de vordering in de minnelijke fase niet kan worden geïncasseerd. Maar uiteraard doen wij er alles aan om de vordering zo snel mogelijk te innen, zodat er geen onnodige kosten worden gemaakt.

Uw vordering wordt in behandeling genomen op basis van onze algemene voorwaarden. Hierin wordt verwezen naar het Reglement Tarieven. In het Reglement tarieven vindt u een overzicht van de tarieven die door Flanderijn worden gehanteerd. Om het verloop van het dossier voor de opdrachtgever inzichtelijk te houden, wordt er onderscheid gemaakt tussen de verschillende trajecten van dienstverlening.

Lees meer over incassokosten.

Als uw klant nog steeds niet betaalt na de minnelijke incasso, kunnen wij in samenspraak met u een gerechtelijke incassoprocedure starten. De gerechtelijke fase begint met het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder. In deze procedure verzoeken wij de rechter uw klant tot betaling van de vordering te veroordelen. Met de uitspraak kunnen wij betaling afdwingen, bijvoorbeeld door beslaglegging op het inkomen of andere vermogensbestanddelen.

De gerechtsdeurwaarder kan beslag leggen op een bankrekening, inkomen (salaris/uitkering), toeslag van de Belastingdienst, teruggave van de Belastingdienst, inboedel, auto, woning en onroerende zaken.  Verder kan een gerechtsdeurwaarder ook een woning/pand ontruimen en energie afsluiten.

Met elf kantoren verspreid in Nederland en België is er altijd een kantoor bij u in de buurt. Flanderijn Incasso heeft een netwerk met zelfstandige kantoren, waarvan één in België. Momenteel hebben wij kantoren in: Amsterdam, Antwerpen, Apeldoorn, Appingedam, Bergen op Zoom, Den Haag, Heerenveen, Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Venray.  Bekijk onze kantoren.

Ons callcenter is op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur. Daarnaast doen wij ook aan terugbelverzoeken. Indien u of uw klant aangeeft teruggebeld te willen worden op een bepaalde dag en tijdstip, dan houden wij hier uiteraard rekening mee.

Flanderijn gebruikt als gerechtsdeurwaarderskantoor bij de uitvoering van haar opdrachten persoonsgegevens. Deze gegevens zijn – afhankelijk van de fase waarin de opdracht zich bevindt – geheel of gedeeltelijk afkomstig van u als opdrachtgever. 

Zodra u een incasso-opdracht aan ons overdraagt, zijn wij de verwerkings-verantwoordelijke. De gerechtsdeurwaarder voert zijn taken uit binnen een eigen verantwoordingskader op basis van de gerechtsdeurwaarderswet en diverse vigerende verordeningen . Dit verantwoordingskader is van toepassing ongeacht of de gerechtsdeurwaarder verwerkingen verricht die hem door wet zijn toegewezen (GDW art. 2) of vanuit nevenwerkzaamheden (GDW art. 20) zoals minnelijke incasso.

Dat u als opdrachtgever met ons een (gedetailleerd) behandeltraject overeenkomt doet hier niets aan af. Het is en blijft de gerechtsdeurwaarder die de wijze van verwerking van de gegevens bepaalt, aanvullende gegevens verzamelt en gegevens eventueel corrigeert. Het is zelfs de wettelijke plicht van de gerechtsdeurwaarder om onafhankelijk te zijn van instructie van derden, waaronder in het bijzonder de opdrachtgever.

Vanaf het moment dat Flanderijn de persoonsgegevens van een incasso-opdracht opneemt in haar dossierapplicatie dragen wij de verantwoordelijkheid voor de bescherming daarvoor. Wat betreft de juistheid van de gegevens is de verantwoordelijkheid beperkt tot de waarborg dat de gegevens in overeenstemming zijn met de gegevens zoals deze zijn aangeleverd door u als opdrachtgever.

Vanaf het moment dat we bezig zijn met het voorbereiden van een dagvaarding of betekening van een exploot, hebben we de bevoegdheid en ook de verplichting om de juistheid van persoonsgegevens te controleren tegen basisadministraties. We dragen vanaf dat moment zelf de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens.

Flanderijn heeft op haar website een privacyverklaring opgenomen. In het statement geven we informatie over onze verwerkingen, de gegevens die we verwerken, de grondslagen en de mogelijkheden voor het uitoefenen van de rechten van betrokkene.

Als uw klant vragen heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens in het incassotraject of over het uitoefenen van zijn rechten onder de AVG, kan hij zich rechtstreeks tot ons wenden.  Als uw klant van een aan ons uit handen gegeven incassodossier vragen of verzoeken bij u indient, verzoeken we u hem of haar naar ons als verwerkingsverantwoordelijke door te verwijzen.

Flanderijn houdt een register aan van datalekken met een impactanalyse. We hebben een beleid op de registratie van en het melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel aan de betrokkene. Periodiek evalueren we de datalekken en nemen indien nodig aanvullende maatregelen.

Flanderijn heeft een intern privacybeleid. We trainen onze medewerkers op het omgaan met privacygevoelige gegevens.

De gerechtsdeurwaarder is in beginsel altijd verwerkingsverantwoordelijke. Er zijn situaties waarin we enkel als verwerker aan te merken zijn:

  • uitvoeren van ambtelijk toezicht bij vrijwillige openbare verkopingen van roerende lichamelijke zaken bij opbod, bij opbod en afslag, of bij afslag (GDW art 20 lid 1e); 
  • versturen van betalingsherinneringen (pre-incasso activiteiten) onder instructie van de opdrachtgever en op naam van de opdrachtgever; 
  • callcenter activiteiten op instructie van de opdrachtgever en uit naam van de opdrachtgever in een pre-incasso fase.
     

Als er sprake is van deze of andere uitzonderingssituaties stemt onze functionaris gegevensbescherming met u af wie de verwerkingsverantwoordelijke voor die verwerking is.

Waar er sprake is van onduidelijkheden of aanvullende vragen, verzoeken we u contact op te nemen met onze functionaris gegevensbescherming. De taak Functionaris Gegevensbescherming in de zin van de AVG is belegd bij het kwaliteitsteam, deze functie wordt binnen Flanderijn ingevuld door mevrouw J. Bronsvoort. 

Naam : J. Bronsvoort
Organisatie: Flanderijn
Adres : ’s-Gravendijkwal 134, 3015 CC Rotterdam
Telefoon: 088-2092905
E-mailadres : kwaliteitsteam@flanderijn.nl