Wij zijn verhuisd naar Nassaustraat 37-41, 2000 Antwerpen. Tevens is ons nieuwe bankrekening nummer BE75 0689 4481 1551. Meer informatie vindt u hier

Nous avons déménagé à Nassaustraat 37-41, 2000 Anvers. En outre, notre nouveau numéro de compte bancaire est BE75 0689 4481 1551. Vous trouverez de plus amples informations ici

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

1.  Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle door Flanderijn gedane aanbiedingen en alle verleende diensten.
2. Afspraken die afwijken van onderhavige voorwaarden of de samenwerkingsovereenkomst zijn slechts tegenstelbaar aan Flanderijn mits schriftelijk akkoord. Afspraken met of toezeggingen door een derde die in opdracht van Flanderijn werkzaamheden verricht, zijn ten aanzien van Flanderijn niet bindend, tenzij Flanderijn deze afspraken of toezeggingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
3. Tenzij anders overeengekomen wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde duur. Flanderijn kan de overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande opzegging beëindigen indien er vermoedens van fraude ontstaan in hoofde van de opdrachtgever die de rechtsgeldigheid van de overmaakte vorderingen aantast.
4. Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door Flanderijn uitdrukkelijk niet aanvaard in het kader van onderhavige overeenkomst.

INVORDERING
5. Het invorderingstraject omvat iedere handeling of praktijk, zonder daarbij de geldende regelgeving te overtreden, die tot doel heeft uw klant aan te zetten tot betaling.
6. Door de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst wordt Flanderijn gemachtigd om in naam en rekening van de opdrachtgever op te treden en als zodanig het minnelijk invorderingstraject te verzorgen. De overige diensten die Flanderijn kan verlenen, worden steeds voorafgaand ter akkoord voorgelegd aan de opdrachtgever.
7. Alle betalingen ontvangen door de opdrachtgever na overdracht van de schuldvordering worden beschouwd als een ontvangst n.a.v. het invorderingstraject, waarop commissie verschuldigd is.
8. De opdrachtgever verbindt zicht ertoe om alle ontvangsten binnen 3 werkdagen te melden aan Flanderijn. Flanderijn behoudt zich het recht voor om betaalbewijzen op te vragen.
9. Met betaling van de schuldvordering wordt gelijkgesteld een, door uw klant tegenover de opdrachtgever op zich genomen tegenprestatie, een compensatie van de vordering, een creditering dan wel retournering van de geleverde goederen of diensten.
10. Betalingen worden steeds al volgt gealloceerd: eerst op de commissie en tenslotte op de hoofdsom.
11. Flanderijn behoudt zich het recht voor één of meerdere opdrachten, in het kader van de samenwerkingsovereenkomst, te weigeren, mits opgave van een reden.
12. Indien op een vordering een specifieke verjaringstermijn van toepassing is, verbindt de opdrachtgever zich ertoe deze op het moment van overdracht mee te delen.

FACTURATIE & BETALING

13. De commissie van Flanderijn wordt berekend conform het tarief zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst.
14. Alle bedragen werden vermeld exclusief BTW
15. Flanderijn behoudt zich het recht voor om de tarifering aan te passen, mits voorafgaande kennisgeving aan de opdrachtgever van 30 dagen.
16. De door Flanderijn opgestelde facturen zijn, zonder enige aftrek of verrekening, betaalbaar op 14 dagen. Bij niet betaling op de vervaldag is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 15 % met een minimum van € 75,00, alsook een jaarlijkse rente van 8% verschuldigd.
17. Flanderijn behoudt zich het recht voor om aanwezige gelden te verrekenen met openstaande facturen.
18. Flanderijn behoudt zich het recht voor om de dienstverlening te schorsen in het geval van artikel 16.

WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
19. Flanderijn verbindt zich ertoe om de in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen afspraken na te komen binnen de geldende wettelijke en deontologische regels.
20. De opdrachtgever verbindt zich ertoe om voor de overgedragen vorderingen zelf geen invorderingsacties meer te ondernemen.
21. De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de verbintenis vanwege Flanderijn een middelenverbintenis inhoudt.

AANSPRAKELIJKHEID FLANDERIJN
22. In alle invorderingstrajecten waartoe Flanderijn door de opdrachtgever wordt gemachtigd, treedt Flanderijn op in naam en op risico van de opdrachtgever.
23. In geen geval kan Flanderijn aansprakelijk worden gesteld voor immateriële of indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, verlies van omzet, contracten of klanten. Flanderijn is in geen geval aansprakelijk voor overmacht.

PRIVACY
24. Alle partijen verbinden zich ertoe de geldende regelgeving te respecteren m.b.t. privacy en gegevensverwerking.
25. Flanderijn behoudt zich het recht voor om de aangeleverde data te verwerken met het oog op interne evaluaties.

SLOTBEPALINGEN
26. De samenwerkingsovereenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.
27. Elk geschil betreffende de interpretatie van of de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst ressorteert onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

Flanderijn beschikt over een inschrijving bij de KBO onder nummer 0835.561.265.

Toezichthoudende overheid:

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Economische Inspectie
Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel
https://economie.fgov.be